Tuesday, July 05, 2016

Perspektief

Ek het gister terug van Suid Afrika na Engeland gekom. Ek het in 2008 na London verskuif om naby my nuwe niggie te woon, en om die groot wereld te sien. Ek was baie gelukkig om vir a maatskappy met Suid Afrikaanse wortels te werk. My werk het ook my dikwels terug huis toe geneem. Met social media, het ek ook naby my vriende gevoel. Ek het baie van my vriende meer dikwels gesien omdat ek so ver weg gewoon het. Wanneer ek in Kaapstad, Jozi of Durbs was, het hulle poging gemaak om my te sien. Wanneer ek daar gewoon het, het mense gedink dat daar altyd 'nog 'n kansie' sal wees.

Die ding wat het verander is my vergelykings. Ons se wereld is opgemaak van wat ons sien. Omdat ek in London woon, sien ek ander dinge. Dit maak die dinge in Suid Afrika anders lyk. Daar is ook armoed in London, maar dit lyk anders. Om een te sien, dan op 'n vliegtuig te klim, en dan 'n ander te sien maak beide anders lyk. Ek dink perspektief is baie kragtig. Dit is maklik om net in ons eie borrels te woon. Om nou end dan net na die mense buite ons borrels te loer. Maar onse woon in 'n wereld met 7.4 miljard mense, en elke een van hulle is belangrik. Net net vir julle eie voordeel. Vir ons voordeel. 

Probleme het soortgelyke smaake. As ons vir ander mense omgee, maak dit onse eie wereld beter. 

Ek smaak Perspektief soos Jam, en ek smaak Jam baie.


Direct Translation from (bad) Afrikaans to English using Google Translate (without Editing)

Yesterday I returned from South Africa came to England. I moved to London in 2008 to live near my new niece, and to see the big world. I was very happy to work for a company with South African roots. My work often took home me. With social media, I felt close to my friends. I have many of my friends have seen more often because I have so far lived. When I was in Cape Town, Jozi or Durbs, they made effort to see me. When I lived there, people thought that there always has to be a lull in the fishing.

The thing that has changed is my comparisons. We say the world is made up of what we see. Because I live in London, I saw other things. It does things in South Africa look different. There are also armoed in London, but it looks different. To see one, then to board a plane, and then to see another make both look different. I think perspective is very powerful. It's easy to just live in our own bubbles. For now end then glanced at the people outside our bubble. But our lives in a world with 7.4 billion people, and each of them is important. Just only for your own benefit. For our benefit.

Problems similar smaake. If we care about other people, making it our own world better.

I taste perspective as Jam, and I taste Jam lot.

No comments: