Thursday, July 28, 2016

iBhubesi (Monwa)


Monwa (& Me '97) then and now

iBhubesi
by Monwa Xala (in isiZulu)

Kumakhilomitha ‘maningi uyezwakala
Waziwa ngolaka lwakhe
Kubo bonke abanqamula endleleni yakhe
Ubhodla inselele yakhe,

Umsindo ovala izindlebe, wenze umuntu abe isithulu
Ngamandla nokuziqhenya, uyama.
Ubusa ngokusabisa
Njengenkosi emazweni

Ngokubabazekayo kwaba kwesiqu sakhe .
Ngokusabisa wenza izigxilisa,
Lapho ezobulala khona.
Elindele isikhathi asaziyo

Elele ezifihlweni zamathafeni aluhlaza,
Elindele isisulu sakhe.
Ulinde ngokubekezela, ukuthola ithuba lakhe
Lokuthola idili namhlanje

Mese’ suthi, ulala usuku lonke,
Ngaphathi komthunzi wesihlahla, elindele ubusuku
Ukuze ‘nze ngokuthanda kwakhe

Eqala futhi enza indlela yakhe
Emphinjweni wakhe, kube ukugwavuma
Ukuvumela nxazonke eThafeni
Ezazisa bonke ukuthi uyazingela

Zonke izidalwa zezilwane ziyawazi lomsindo
Futhi, bazi nokuthi ukufa kusemnyangweni wabo
Mabezwa iBhubesi libhonga
Lion
(A Google Translate Translation)

Kilometers' are uttered
 He is known for his anger 
Board his challenge, 
Of all through the way

A deafening noise, make a person deaf 
Power and pride, he pauses. 
as countries 
Rules ngokusabisa

Majestic was his stature. 
Ngokusabisa implant, 
Waiting for the time that we 
When you kill it.

Lying on a green secret, 
Waiting for his victim. 
Wait patiently to get his chance 
To feast today

Starts' satisfaction, sleep all day, 
Within the shade of a tree, waiting for the night 
To make his He began and made his way

Emphinjweni his growl Allowing around the Plain 
To enlighten all that is on the prowl
All species of creatures know this signal
And, they knew that their death from the Preach Lions


Lion
(an edit from Google by Trev)

For many kilometres he can be heard,
Well known for his anger,
All who enter his territory.
A warning for trespassers,

The noise deafens the ears, the last sound people hear
With Power and Pride, he stands tall.
A King of the Nation.
Ruling through Fear and Intimidation.

Majestic in stature
A constant threat
Waiting for the time
You try attack

Lying hidden in green
Waiting for his victim
Waiting patiently for a chance
Waiting for today's feast

The day may start with a slumber
Waiting under the shade of a tree
Waiting for his moment
Waiting for the night

To start to make his way
His deep, low growl awakes
Echoing around the plain
Letting all know he is on the prowl

Every species and every creatures knows the sound
They know that sound is the Lion
Preaching of their death
Post a Comment